Czy Ewangelie są pewne? (4)

Autentyczność cudów w Ewangeliach

Fragment książki "Przewodnik po trudnościach wiary katolickiej", który zamieszczamy za zgodą Wydawnictwa M


Pewna ilość egzegetów stwierdziła, że w Ewangeliach za „histo­ryczne" można uznać tylko opisy przemówień Jezusa, Jego procesu i Jego Męki, a należy odrzucić jako „legendarne" wszystkie opo­wieści o cudach.
Jednakże pogłębiona analiza tekstu Ewangelii pozwala na doj­ście do całkowicie przeciwnych wniosków.
Opieramy się przede wszystkim na wnioskach jezuickiego egzegety z Kanady, Rene Latourelle'a, profesora w Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, zawartych w jego pracach:
- L 'acces Jesus par les Evangiles, s. 216-237, Desclee 1978.
- Miracles de Jesus et theologie du miracle, Cerf, 1986.

1. Zbiór wskazówek wysoce korzystnych dla ogólnej historyczności cudów ewangelicznych

1) Znaczenie tych opisów w wątku ewangelii

Opisy te zajmują 31% u Marka (47% w dziesięciu pierwszych rozdziałach Marka).
Jedenaście pierwszych rozdziałów Jana skupia się wokół sześciu ważnych cudów Jezusa (od wesela w Kanie do wskrzeszenia Ła­zarza w Betanii).

2) Nauczanie Jezusa często zaczyna się od cudów lub egzorcyzmów, jakich wcześniej dokonał:

  • Galilejskie sprzeczki z faryzeuszami wychodzą zazwyczaj od cudu, jaki miał miejsce.
  • W Ewangelii Mateusza Kazanie na Górze (Mt 5-7) i szereg cudów (Mt 8-9) są nierozdzielne: mają na celu uka­zanie dwu istotnych aspektów Mesjasza, potężnego „w dzie­łach i w słowach".
  • W Ewangelii Jana jedność pomiędzy dokonaniem jakiegoś cudu z nauczaniem Jezusa jest jeszcze bardziej wyraźna: uzdrawiając ślepego od urodzenia, Jezus wskazuje, że jest Światłością świata; rozmnażając chleby, staje się nowym Mesjaszem dającym praw­dziwy chleb, który zstąpił z nieba, aby dać życie w obfitości, itd.

3) Spora ilość opisów wskazuje wyraźnie ma publiczny charakter cudów Jezusa:

Apostołowie w swoim nauczaniu często się na nie powołują (Dz 2,22; 10,30). Nie mogliby tego robić, gdyby istnieniu tychże cudów przeczył tłum, który znał Jezusa.

4) W gruncie rzeczy wydaje się, że nikt, ani Herod, ani ziomkowie Jezusa, ani jego najbardziej zacięci wrogowie nie zaprzeczali cudom dokonanym przez Jezusa.

Nie ma sprzeciwów wobec Jego działalności egzorcysty i cudo­twórcy, ale wobec władzy jakiej się domaga w oparciu o nią.

2. Trzy niezaprzeczalne stwierdzenia Jezusa na temat cudów

Chodzi o trzy krótkie wypowiedzi, logia, których autentyczności nie zdoła podważyć żaden dobrej woli egzegeta, a w których sam Jezus wskazuje znaczenie, jakie nadaje swoim cudownym dziełom.

1) Wypowiedź o egzorcyzmach

Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże (Mt 12,28; Łk 11,20).

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie

Reklama

Reklama

Reklama